ЛИДЕРИ В ДЕЙСТВИЕ

Мисия на неправителствената организация

КОИ СМЕ НИЕ?  
«ИНСТИТУТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ» /ИНПОО/ е организация с идеална цел, създадена с Решение на Софийски градски съд под ф.д.№ 65/2010 г. и фигурира в регистъра на БУЛСТАТ под № 175840845. Организацията е регистрирана съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и вписана в Централния регистър към Министерство на правосъдието под № 05-00-837/16.09.2015 г. която има за цел да търси и реализира подходи за постигане на значителна социална промяна в обществото.  
НАШАТА МИСИЯ  
Мисията на ИНПОО е да насърчава и подкрепя различни общности да поемат отговорност и да работят активно за своето социално развитие, като използват пълноценно местните си ресурси.  
За да постигне своята мисия ИНПО стимулира:  
• Сътрудничеството между неправителствени организации, местна власт и бизнес организации, в областта на образованието, науката и културата, тъй като вярваме, че съвместната работа в рамките на дадена географска общност за постигане на социална промяна, е най-доброто средство за поемане на отговорност за изграждане на общественото благосъстояние.  
• Развитие на гражданските организации и инициативи, тъй като те играят важна роля в процеса на изграждане и развитие на гражданското общество. Развиваме и утвърждаваме професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите.  
• Развитието на доброволчеството и филантропията, тъй като нито гражданското общество, нито неговите организации могат да съществуват без активната подкрепа на социално отговорни хора, корпорации или институции.  
 
НАШАТА ВИЗИЯ  
ИНПОО работи за общество, в което всеки човек има ценности и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Ние смятаме за наш дълг, да създаваме условия за значителна и трайна промяна чрез изграждане на цялостни, дългосрочни програми и креативни модели, като се насочваме към правото на всеки за успешен старт или ново начало, без значение откъде идва. Екипът на ИНПОО вярва, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство, за да бъде активен и пълноправен член на нашето общество.  
Основните ценности на които се гради нашата работа са:  
• Участие  
• Диалог  
• Застъпничество  
• Зачитане на различията и културна толерантност  
• Подкрепа на индивидуалната отговорност  
• Изграждане на социална отговорност и доверие  
• Откритост и прозрачност  
 
 
ПАРТНЬОРСТВА  
Ние от ИНПОО разработваме дългосрочни, стратегически партньорства с различни институции и организации за намиране на иновативни подходи и решения, чрез които да се повлияе върху различни политики, с цел постигане на значителни промени в живота на местните общности.  
 
ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ  
Работата ни до голяма степен е свързана с децата, младежите и техните семейства и достъпа им до качествено образование, здравеопазване и успешно психосоциално развитие, защото милиони деца и техните семейства по света не разполагат с тази привилегия поради бедност, дискриминация или културни традиции, като създаваме и развиваме активни програми за реализация и развитие на потенциала.  
За да гарантираме правата и подобрим благосъстоянието на гражданите на Република България, ние организираме успешни програми, инициативи и кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани.  
 
Програми:  
• Образование и наука  
• Спорт и здраве  
• Култура и историческо наследство  
• Сигурност и подкрепа  
• Джендър алтернативи  
• Детско и младежко участие  
• Предприемачество и иновации  
• Високи технологии  
• Устойчиво развитие

Цели на организацията

НАШИТЕ ЦЕЛИ  
 
Организацията за образование, наука, култура, техника и технологии - ИНПОО, работи за създаването на условия за диалог между различните култури и общности, основан на взаимно уважение и зачитане на общите ценности. В основата на всички стратегии и инициативи на ИНПО са залегнали всеобхватните цели и конкретните задачи на световната общност и по-специално Целите на Хилядолетието за развитие.  
За да постигне своята мисия и визия ИНПО си поставя следните цели:  
• Образование и бъдеще за всяко дете. ИНПОО насърчава образованието, като основно човешко право, както и активно съдейства за подобряване качеството на образованието и улесняване на политическия диалог, обмена на знания и подготовката на кадри.  
Ние спомагаме за личностното и професионално развитие на деца и младежи, чрез тяхното активно участие за подобряване качеството им на живот и приобщаването им в колкото се може повече сфери от социалния живот, като по този начин се насърчават принципите и политиките на равни възможности и борба с предразсъдъците.  
• Издигане на общественото положение, ролята и статута на жената в обществото, за защитата и от дискриминация и създаване на гаранции за действителното равенство на жените, независимо от етническа, национална и религиозна принадлежност. Допринасяме за придобиване на ползотворен опит в кариерното развитите и израстване на жените. Не можем да постигнем мир и устойчиво развитие без равноправие за жените. Когато те взимат пълноценно участие в управлението на държавата и в икономиката, полза имат обществото, държавите и светът като цяло. Подпомагаме овластяването на жените чрез увеличаване на техните умения, знания и достъп до нови технологии, включително, но не само, до информационни технологии, както и подпомагане на увеличаването на техните възможности.  
• Мир, Сигурност и Устойчиво развитие. Намирането на баланс между различните компоненти на устойчивото развитие е задача с огромна важност, която е тясно свързана с едни от най-големите глобални проблеми – опазването на околната среда, намаляването на бедността и предизвикателствата на информационното общество. Създаваме програми за сигурност и подкрепа на различни групи, а също така работим за защита и утвърждаване на основните права на деца, младежи и жени, както и културната им идентичност, особено на застрашените от културна асимилация езикови и етнически общности. Като цяло допринасяме за повишаване на правната култура на гражданите и защита на законните им права и свободи.  
• Насърчаване ежедневното приложение на техниката и новите технологии за устойчиво развитие, а също така насърчаване на всеобщия достъп до информационните и комуникационни технологии. Стимулираме свободното движение на идеи и всеобщ достъп до информация. Иницираме плурализма и културното многообразие в медиите.  
• Култура, изкуство и историческо наследство. ИНПОО приема за своя програмна задача да гарантира развитието и свободната изява на всички култури и тяхното разбиране за изкуство по света, всяка от които се опира на своите собствени корени, като нейният разцвет може да бъде постигнат само в контакт с другите култури. Така диалогът на културите придобива нов смисъл в рамките на глобализацията и на международния политически контекст.  
• Доброволческите, менторските и коучинг програмите са част от стратегическите цели и приоритети на организацията. За да бъдат наистина ефективни програмите за доброволчество, менторство и коучинг са разработени да носят ползи за всички участници – обучавани, доброволци, ментори и коучове. Участниците имат възможността да предизвикват себе си, да поставят под въпроси утвърдени вярвания и да се развият личностно, сблъсквайки се с опита и вижданията на другите хора, като усъвършенстват по този начин разбирането си за индивидуалното многообразие.  
• Повишаване на капацитета на ИНПОО и утвърждаване на социалния имидж на организацията.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info